Inschrijvingen voor particulieren is tijdelijk niet mogelijk. We hopen jullie snel terug te kunnen bedienen!

Verkoopsvoorwaarden Service B2C

Service

Webshop

Policies

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Identificatie

BVBA Washcot, hierna ‘Washcot’ genoemd

Maïslaan 2A, 8800 Roeselare (België)

BTW BE 0506.999.501

Tel: +32 56 90 41 34

e-mail:  info@washcot.be

website: www.washcot.be

2. Toepasselijkheid

Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is elk aanbod en elke overeenkomst beheerst door deze algemene voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de voorwaarden van de klant.

Iedere afwijking van deze algemene voorwaarden kan slechts aan ons worden tegengeworpen, indien wij daar voorafgaan, uitdrukkelijk en schriftelijk onze instemming mee hebben betuigd.

Washcot is enkel actief op het grondgebied van België. Een bestelling kan enkel worden aanvaard indien het leveringsadres in België gelegen is. 

3. Definities 

“klant”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaats via de website van Washcot, ongeacht voor welke doeleinden deze persoon handelt;

“klant-consument”: elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;

“vreemde oorzaak”: oorlog, staking of lockout, politieke of sociale of economische onrusten, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, weersomstandigheden, brand, natuur- en of andere rampen.

4. Overeenkomst

Prijzen, brochures, catalogi of voorstellen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van Washcot. Een overeenkomst komt slechts tot stand na orderbevestiging van Washcot.

Alle overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen op de maatschappelijke zetel van Washcot.

5. Prijzen

De prijzen van de goederen die via de website worden besteld, zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

 Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website van Washcot zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigingen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze bestelling de prijs die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

6. Eigendom

 De Washcot luiers blijven te allen tijde eigendom van Washcot en moeten in goede staat worden teruggegeven bij beëindiging van het contract.

7. Verplichtingen van de klant 

De luiers mogen enkel gebruikt worden voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn. De luiers mogen niet gebruikt worden voor schoonmaak doeleinden. Schade toegebracht aan de luiers  door het gebruik van huishoudproducten of chemicaliën leidt tot het betalen van een schadevergoeding ter vervanging van de luier.

Aangezien Washcot een strikt hygiënisch, bacterieel zuiver en PH neutraal wasproces volgt, zal de klant de luiers van Washcot nooit zelf wassen of spoelen. Het zelf wassen van de luiers  kan leiden tot vlekken en mindere absorptie van de luiers. Gezien het gebruikte wasprocédé is Washcot niet verantwoordelijk voor enige vorm van huidirritatie.

Gebruikte luiers worden niet opgeslagen in grote hitte of in direct zonlicht, daar dit kan resulteren in schade aan de luiers. 

8. Aansprakelijkheid van de klant 

Indien de luiers sporen vertonen door het gebruik van verzorgingsproducten ongeschikt voor de katoenen luiers zal een schadevergoeding voor een dieptereiniging van €10 per luier.

Indien een luier of inlegger van Washcot moet vervangen worden door verlies, oneigenlijk gebruik of het zelf wassen van de luier of inlegger zal daarvoor €15 per luier aangerekend worden.

Washcot houdt wekelijks een inventaris bij van alle ontvangen en geleverde producten per klant. De klant is verantwoordelijk voor het inleveren van alle producten eigendom van Washcot bij het beëindigen van het contract. Wanneer bij het beëindigen van het contract en na de laatste ophaling Washcot tekorten in de inventaris vaststelt, zal een schadevergoeding per ontbrekend product aangerekend worden. 

9. Klachten en aansprakelijkheid van Washcot

Voorzover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende de conformiteit van de geleverde goederen op straffe van verval aangetekend en gemotiveerd gebeuren binnen zeven werkdagen na levering en in elk geval vóór ingebruikname van de goederen. In elk geval is de aansprakelijkheid van Washcot beperkt tot de vervanging van niet-conforme goederen.

Washcot kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van persoonlijke voorwerpen in de luierzak, noch voor verlies of diefstal van haar producten.

10. Levering en ophaling

De luiers van Washcot mogen enkel aangeboden worden in de luierzak van Washcot. De luierzak van Washcot mag enkel gebruikt worden voor de opslag van gebruikte luiers. Inlegvliesjes of andere persoonlijke voorwerpen mogen niet in de luierzak van Washcot gedeponeerd worden. In geval van niet-naleving heeft Washcot het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en een vergoeding aan te rekenen voor de beschadigde producten.

Veranderingen in de wekelijkse bestellingen van luiers moeten ten minste 48 uur voor de volgende ophaal- en leverdag worden doorgegeven aan Washcot.

Eventuele adreswijzigingen moeten minstens 48 uur voor de volgende ophaal- en leverdag doorgegeven worden aan Washcot via de persoonlijke login pagina van de klant.

De luierzak met luiers van Washcot wordt pas buiten gezet op de ophaal- en leverdag zelf.

De luiers van Washcot (schoon of gebruikt) zullen niet overnacht buiten blijven. 

Wanneer de luiers op de ophaal- en leverdag niet beschikbaar zijn voor ophaling wordt de bestelling alsnog geleverd. Bij de volgende ophaal- en leverdag zullen alle gebruikte luiers van Washcot aangeboden worden voor ophaling, tenzij anders afgesproken met Washcot. Wanneer de luiers opnieuw niet beschikbaar zijn voor ophaling zal er geen nieuwe levering meer gebeuren.

Wanneer de klant vergeet de luierzak aan te bieden op de geplande ophaaldag, wordt de klant op de hoogte gebracht van de niet-ophaling. De klant zal zelf een nieuwe ophaaldag regelen. Vanaf de derde gemiste ophaalbeurt wordt een schadevergoeding van €10 in rekening gebracht per gemiste ophaalbeurt.

In bijzondere omstandigheden kan Washcot een andere dag dan de overeengekomen ophaal- en leverdag organiseren indien de klant Washcot tenminste twee dagen op voorhand

op de hoogte brengt. In geval van wijziging van de ophaal- of leverdag wordt een bijkomende kost van €10 in rekening gebracht.

Washcot zal op de ophaal- en leveringsdag evenveel schone luiers bezorgen als het aantal gebruikte luiers dat Washcot van de klant ontvangen heeft de vorige ophaal- en leverdag.

Wanneer Washcot enkel een ophaling dient te organiseren en geen levering zal daarvoor €10 in rekening gebracht worden.  Dit voor kosten van transport en verwerking.

11. Overmacht

In geval van “vreemde oorzaak”, zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, is Washcot van rechtswege gemachtigd haar verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan te hebben verwittigd. In dat geval kan Washcot niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

12. Wijziging bestelling 

Indien de klant de maat van de Washcot luiers wil veranderen, pakketten bio afbreekbare luiers wil toevoegen/verwijderen zal hij Washcot hiervan minstens 48 uur voor de volgende levering verwittigen, via de persoonlijke login pagina van de klant.

13. Betaling

De door Washcot geleverde diensten worden maandelijks gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De facturen van Washcot zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, zonder korting. Een betwiste levering geeft niet het recht een betaling geheel of gedeeltelijk te weigeren.

Facturen worden per e-mail aan de klant-consument meegedeeld. Indien de klant- consument de factuur per gewone post wenst te ontvangen, zal een bijkomende kost van € 1 per factuur worden aangerekend.

De facturen die niet betaald zijn op de vervaldatum, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een rentevoet van 1% per maand. Bij niet betaling op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van conventioneel schadebeding verhoogd met 12%, met een minimum van € 125,00. 

In geval van niet-tijdige betaling van de facturen op de vervaldag heeft Washcot het recht de overeenkomst te verbreken, na een vruchteloos gebleven ingebrekestelling.

14. Herroepingsrecht

De klant-consument beschikt over een termijn van veertien dagen te rekenen vanaf de dag na de eerste levering waarbinnen hij aan de overeenkomst kan verzaken.

Indien de klant-consument toepassing wenst te maken van zijn verzakingsrecht, zal hij Washcot daarvan in kennis stellen binnen de voormelde termijn en onverwijld het nodige doen om de goederen onbeschadigd en ongebruikt terug te sturen. De klant-consument dient in te staan voor de kosten van het terugzenden.

Tijdens de voormelde termijn zal de klant-consument zorgvuldig omgaan met het product en met de verpakking.

15. Duur en beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst van luierservice wordt voor minstens één maand aangegaan, ongeacht de datum van opzegging tijdens deze eerste maand. Daarna kan de overeenkomst worden opgezegd met een opzeggingsperiode van 7 dagen, die ingaat 48 uur na ontvangst van de opzegging door Washcot. 

Alle gehuurde producten van Washcot zullen bij het beëindigen van het contract op de laatste ophaaldag worden opgehaald.

Washcot behoudt zich het recht voor de luierservice op elk moment stop te zetten in geval van niet-naleving door de klant van zijn contractuele verplichtingen.

16. Persoonlijke gegevens

De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten van de overeenkomst door Washcot worden verzameld en verwerkt. Deze persoonlijke gegevens van de klant zullen uitsluitend door Washcot worden aangewend voor de uitvoering van de overeenkomst en zullen door Washcot gedurende drie jaren vanaf de ontvangst ervan worden bewaard.

De klant verklaart zich door aanvaarding van deze algemene voorwaarden akkoord dat Washcot de persoonlijke gegevens van de klant ook kan aanwenden voor marketing doeleinden. De klant beschikt evenwel over het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor marketing doeleinden. De klant kan zich hiervoor richten tot Washcot. 

De klant beschikt eveneens over het kosteloze recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. De klant zal hiervoor zijn identiteit bewijzen en zich richten tot Washcot.

17. Cookies

De klant erkent geïnformeerd te zijn dat een ‘cookie’ op zijn computer wordt toegevoegd, deze laat toe relatieve informatie toe te voegen nodig voor het navigeren op de website van Washcot. 

De klant kan de installatie van cookies weigeren door de standaardinstellingen van zijn computer daartoe aan te passen.

18. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website van Washcot zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn de exclusieve eigendom van Washcot.

19. Diverse bepalingen

Indien mocht blijken dat één of meerdere bedingen geheel of gedeeltelijk niet tegenover de klant kunnen ingeroepen worden, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverminderd bestaan. 

In geval van gerechtelijke betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.