Inschrijvingen voor particulieren is tijdelijk niet mogelijk. We hopen jullie snel terug te kunnen bedienen!

Verkoopsvoorwaarden Webshop B2B

Service

Webshop

Policies

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERKOOP

1. Identificatie 

BVBA Washcot, hierna ‘Washcot’ genoemd

Maïslaan 2A, 8800 Roeselare (België)

BTW BE 0506.999.501

Tel: +32 56 90 41 34

e-mail: b2b@washcot.be

website: www.washcot.be

2. Toepasselijkheid

Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is elk aanbod en elke overeenkomst beheerst door deze algemene voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de voorwaarden van de klant.

Iedere afwijking van deze algemene voorwaarden kan slechts aan ons worden tegengeworpen, indien wij daar voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk onze instemming mee hebben betuigd.

Washcot is enkel actief op het grondgebied van België. Een bestelling kan enkel worden aanvaard indien het leveringsadres in België gelegen is. 

3. Definities

“klant”: elke btw-plichtige natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst via de website van Washcot en die handelt voor doeleinden binnen zijn handels-, bedrijfs-

ambachts- of beroepsactiviteit;

“vreemde oorzaak”: oorlog, staking of lockout, politieke of sociale of economische onrusten, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, weersomstandigheden, brand, natuur- en of andere rampen.

4. Overeenkomst

Prijzen, brochures, catalogi of voorstellen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van Washcot. Een overeenkomst komt slechts tot stand na orderbevestiging van Washcot.

Alle overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen op de maatschappelijke zetel van Washcot.

5. Prijzen

De prijzen van de goederen die via de website worden besteld, zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website van Washcot zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigingen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze bestelling de prijs die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

6. Eigendom

De goederen blijven te allen tijde eigendom van Washcot tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

7. Klachten en aansprakelijkheid van Washcot

Voorzover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende de conformiteit van de geleverde goederen op straffe van verval aangetekend en gemotiveerd gebeuren binnen zeven werkdagen na levering en in elk geval vóór ingebruikname van de goederen. In elk geval is de aansprakelijkheid van Washcot beperkt tot de vervanging van niet-conforme goederen.

8. Levering 

De aangeduide leveringstermijnen zijn indicatief. Een wijziging in de bestelling op vraag van de klant verlengt de leveringstermijn van rechtswege met een termijn die voor Washcot noodzakelijk is om aan deze wijziging te voldoen.

Alle goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven adres.

Weigert de klant ten laatste op de leveringsdatum het goed in ontvangst te nemen of maakt de klant de levering door Washcot onmogelijk, dan is Washcot na een aangetekende ingebrekestelling gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging te schorsen of te ontbinden, behoudens in geval van overmacht. In dat geval is Washcot gerechtigd op een schadevergoeding die forfaitair wordt vastgelegd op 25% van de prijs, excl. BTW, onverminderd het recht van Washcot om de meerdere schade te bewijzen.

Ingeval de leveringstermijn met meer dan twee maanden wordt overschreden, is de klant na een aangetekende ingebrekestelling gerechtigd op een forfaitaire vergoeding van 0,15% van de prijs per week vertraging. Wordt de leveringstermijn met meer dan drie maanden overschreden, dan is de klant na een aangetekende ingebrekestelling gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging te ontbinden. In dat geval is de klant gerechtigd op een schadevergoeding die forfaitair wordt vastgelegd op 25% van de prijs, excl. BTW, onverminderd het recht van de klant om de meerdere schade te bewijzen. Deze bepaling is niet van toepassing wanneer Washcot de leveringstermijn niet kan nalezen wegens een “vreemde oorzaak”. In dat geval verbindt Washcot zich er wel toe om de klant in kennis te stellen van de “vreemde oorzaak”.

9. Overmacht

In geval van “vreemde oorzaak”, zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, is Washcot van rechtswege gemachtigd haar verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan te hebben verwittigd. In dat geval kan Washcot niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

10. Betaling

De klant heeft de mogelijkheid om de goederen te betalen per overschrijving of contant op de maatschappelijke zetel, zonder korting. Washcot behoudt zich het recht voor om betalingsdetails te valideren en om de levering van de goederen op te schorten tot na ontvangst van de volledige betaling.

Facturen worden per e-mail aan de klant meegedeeld.

De facturen die niet betaald zijn op de vervaldatum, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een rentevoet van 1% per maand. Bij niet betaling op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van conventioneel schadebeding verhoogd met 12%, met een minimum van € 125,00.

In geval van niet-tijdige betaling van de facturen op de vervaldag heeft Washcot het recht de overeenkomst te verbreken, na een vruchteloos gebleven ingebrekestelling.

11. Persoonlijke gegevens

De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten van de overeenkomst door Washcot worden verzameld en verwerkt. Deze persoonlijke gegevens van de klant zullen uitsluitend door Washcot worden aangewend voor de uitvoering van de overeenkomst en zullen door Washcot gedurende drie jaren vanaf de ontvangst ervan worden bewaard.

De klant verklaart zich door aanvaarding van deze algemene voorwaarden akkoord dat Washcot de persoonlijke gegevens van de klant ook kan aanwenden voor marketing doeleinden. De klant beschikt evenwel over het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor marketing doeleinden. De klant kan zich hiervoor richten tot Washcot.

De klant beschikt eveneens over het kosteloze recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. De klant zal hiervoor zijn identiteit bewijzen en zich richten tot Washcot.

12. Cookies

De klant erkent geïnformeerd te zijn dat een ‘cookie’ op zijn computer wordt toegevoegd, deze laat toe relatieve informatie toe te voegen nodig voor het navigeren op de website van Washcot.

De klant kan de installatie van cookies weigeren door de standaardinstellingen van zijn computer daartoe aan te passen.

13. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website van Washcot zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn de exclusieve eigendom van Washcot.

14. Diverse bepalingen 

Indien mocht blijken dat één of meerdere bedingen geheel of gedeeltelijk niet tegenover de klant kunnen ingeroepen worden, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverminderd bestaan.

In geval van gerechtelijke betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.